Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các tập hợp \(A = \left[ { - 3;1} \right), \) \(B = \left\{ {\left. {x \in \mathbb{R}} \right|4 - {x^2} > 0} \right\}, \) \(C = \left( { - 1; + \infty } \right).\)  Tập hợp \(\left( {A \cap B} \right)\backslash C\) là

Câu 376266: Cho các tập hợp \(A = \left[ { - 3;1} \right), \) \(B = \left\{ {\left. {x \in \mathbb{R}} \right|4 - {x^2} > 0} \right\}, \) \(C = \left( { - 1; + \infty } \right).\)  Tập hợp \(\left( {A \cap B} \right)\backslash C\) là

A. \(\left( { - 2; - 1} \right].\)

B. \(\left[ { - 3;2} \right)\).

C. \(\left( { - 2; - 1} \right)\).

D. \(\left[ { - 3; - 1} \right)\).

Câu hỏi : 376266

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của tập hợp, sau đó thực hiện phép toán giữa các tập hợp.

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(4 - {x^2} > 0 \Leftrightarrow {x^2} - 4 < 0 \) \( \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) < 0\) \( \Leftrightarrow  - 2 < x < 2.\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow B = \left\{ {x \in \mathbb{R}|\,\,4 - {x^2} > 0} \right\} = \left( { - 2;\,\,2} \right)\\  \Rightarrow A \cap B = \left( { - 2;\,\,1} \right) \\ \Rightarrow \left( {A \cap B} \right)\backslash C = \left( { - 2;\,\,1} \right)\backslash \left( { - 1; + \infty } \right) \\ = \left( { - 2; - 1} \right].\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com