Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có một loại kiểu gen?

Câu 377141: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có một loại kiểu gen?

A. AA × Aa.

B. Aa × aa.

C. Aa × Aa.

D. AA × aa.

Câu hỏi : 377141
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai A: AA × Aa→1AA :1Aa→ 2 kiểu gen

  Phép lai B: Aa × aa→Aa :1aa→2 kiểu gen

  Phép lai C: Aa × Aa→1AA :2Aa :1aa→3 kiểu gen

  Phép lai D: AA × aa→ Aa→1 kiểu gen

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com