`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm điểm cực tiểu của hàm số \(y = f\left( x \right)\).

Câu 389182: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm điểm cực tiểu của hàm số \(y = f\left( x \right)\).


A. \(0\)

B. \(3\)

C. \(2\)

D. \(1\)

Câu hỏi : 389182

Phương pháp giải:

Điểm \(x = {x_0}\) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số nếu qua điểm đó \(y'\) đổi dấu thì âm sang dương.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại điểm\(x = 1\).

  Chọn D.

  Chú ý:

  Chú ý: Phân biệt giữa điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu: Hàm số đã cho có điểm cực tiểu là \(x = 1\), giá trị cực tiểu là \( - 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com