Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \(z = 3 + 4i\). Phần thực của số phức \(w = \overline z  + \left| z \right|\).

Câu 389188: Cho số phức \(z = 3 + 4i\). Phần thực của số phức \(w = \overline z  + \left| z \right|\).

A.  5.

B. 4.

C. 3.

D. 8.

Câu hỏi : 389188

Phương pháp giải:

- \(z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi\) và \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \).


- Thay vào tính \(w\) và kết luận phần thực của số phức \(w\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phức \(z = 3 + 4i \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overline z  = 3 - 4i\\\left| z \right| = \sqrt {{3^3} + {{\left( { - 4} \right)}^2}}  = 5\end{array} \right..\)

  Khi đó \(w = \overline z  + \left| z \right| = 3 - 4i + 5 = 8 - 4i\)

  Vậy \({\mathop{\rm Re}\nolimits} w = 8\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com