`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng phát biểu “Nếu hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà” là phát biểu sai. Thế thì phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng?

Câu 391821: Biết rằng phát biểu “Nếu hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà” là phát biểu sai. Thế thì phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng?

A. Nếu hôm nay trời không mưa thì tôi không ở nhà.

B. Nếu hôm nay tôi không ở nhà thì trời không mưa.

C. Hôm nay trời mưa nhưng tôi không ở nhà.

D. Hôm nay tôi ở nhà nhưng trời không mưa.

Câu hỏi : 391821

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) chỉ sai khi P đúng Q sai.


Do đó ta cần chọn đáp án mà chắc chắn sẽ suy ra được P đúng, Q sai.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt P: “Hôm nay trời mưa” và Q: “Tôi ở nhà”

  Do mệnh đề “Nếu hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà” là sai nên ta cần có P đúng, Q sai hay \(\overline P \) sai, \(\overline Q \) đúng.

  Đáp án A: Giả sử \(\overline P  \Rightarrow \overline Q \) là mệnh đề đúng thì có thể xảy ra trường hợp \(\overline P \) sai, \(\overline Q \) sai hay P đúng, Q đúng nên \(P \Rightarrow Q\) đúng (mâu thuẫn giả thiết). Loại A.

  Đáp án B: Giả sử \(\overline Q  \Rightarrow \overline P \) là mệnh đề đúng thì có thể xảy ra trường hợp \(\overline Q \) sai và \(\overline P \) sai hay Q đúng, P đúng nên \(P \Rightarrow Q\) đúng (mâu thuẫn giả thiết). Loại B.

  Đáp án C: Giả sử \(P \cap \overline Q \) là mệnh đề đúng thì P và \(\overline Q \) đều đúng, khi đó P đúng, Q sai hay \(P \Rightarrow Q\) sai. Chọn C.

  Đáp án D: Giả sử \(Q \cap \overline P \) là mệnh đề đúng thì Q và \(\overline P \) đều đúng, khi đó P sai, Q đúng nên \(P \Rightarrow Q\) đúng nên \(P \Rightarrow Q\) đúng (mâu thuẫn giả thiết). Loại D.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com