`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các phân số sau, phân số nào bé hơn 1:  \(\frac{2}{3};\,\frac{3}{2};\,\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{7}{8};\frac{9}{4}\).

Câu 392604: Trong các phân số sau, phân số nào bé hơn 1:  \(\frac{2}{3};\,\frac{3}{2};\,\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{7}{8};\frac{9}{4}\).

A. \(\frac{3}{2};\frac{7}{8};\frac{9}{4}\)         

B. \(\frac{2}{3};\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{7}{8}\)        

C. \(\frac{2}{3}\)                                         

D. \(\frac{9}{4}\)

Câu hỏi : 392604

Phương pháp giải:

Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong các phân số đã cho phân số bé hơn 1 gồm: \(\frac{2}{3};\frac{4}{5};\frac{5}{6};\frac{7}{8}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com