Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen ?

Câu 400692: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen ?

A. Dê chứa gen quy định prôtêin tơ nhện.

B. Chuột nhắt chứa gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống.

C. Cừu Đôly.

D. Giống lúa “gạo vàng”.

Câu hỏi : 400692
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Cừu Đôly là thành tựu của công nghệ tế bào (phương pháp: Nhân bản vô tính)

    Chọn C

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com