Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do

Câu 401713: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do

A. chuyển sang nền kinh tế thị trường.

B. thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.

C. lao động dồi dào và tăng hàng năm.

D. tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh.

Câu hỏi : 401713

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 20 – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang 84 sgk Địa 12

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ cấu thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com