Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \(f\left( 3 \right) = 3\) và \(f'\left( x \right) = \frac{x}{{x + 1 - \sqrt {x + 1} }},\,\,\forall x > 0.\) Khi đó \(\int\limits_3^8 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

Câu 402345: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \(f\left( 3 \right) = 3\) và \(f'\left( x \right) = \frac{x}{{x + 1 - \sqrt {x + 1} }},\,\,\forall x > 0.\) Khi đó \(\int\limits_3^8 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

A. \(7\)   

B. \(\frac{{197}}{6}\)

C. \(\frac{{29}}{2}\)

D. \(\frac{{181}}{6}\)

Câu hỏi : 402345
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com