Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 407199: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.

B. Dung dịch axit glutamic tác dụng với NaOH dư theo tỉ lệ mol 1 : 2.

C. Các peptit có từ hai liên kết peptit trở lên có phản ứng màu biure.

D. Alanin là amino axit đơn giản nhất.

Câu hỏi : 407199
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com