Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một số có ba chữ số \(\overline {abc} \) (\(a,\,\,b,\,\,c\)  khác nhau và khác 0). Nếu đổi chỗ các chữ số cho nhau ta được một số mới. Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số như vậy? (kể cả số ban đầu).

Câu 409205: Cho một số có ba chữ số \(\overline {abc} \) (\(a,\,\,b,\,\,c\)  khác nhau và khác 0). Nếu đổi chỗ các chữ số cho nhau ta được một số mới. Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số như vậy? (kể cả số ban đầu).

A. \(5\)

B. \(6\)

C. \(7\)

D. \(8\)

Câu hỏi : 409205

Phương pháp giải:

Với 3 số a, b, c thì hàng trăm sẽ có 3 cách chọn, hàng chục có 2 cách chọn, hàng đơn vị có 1 cách chọn. Tìm tích của số cách chọn của hàng trăm, chục, đơn vị ta sẽ được số các số cần tìm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số ban đầu là: \(\overline {abc} ,\,\,\,\left( {a \ne b \ne c \ne 0} \right).\)

  Vì các chữ số \(a,\,\,b,\,\,c\) đều khác \(0\) nên cả ba chữ số này đều có thể là chữ số hàng trăm.

  \( \Rightarrow \) Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm.

  Sau khi chọn chữ số hàng trăm thì chỉ còn hai cách chọn chữ số hàng chục.

  Sau khi chọn chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục rồi thì chỉ còn một cách chọn chữ số hàng đơn vị.

  Vậy có tất cả: \(3\,\, \times \,\,2\,\, \times \,\,1 = 6\) (số).

  Như vậy ta có 6 số thỏa mãn bài toán là: \(\overline {abc} ;\,\,\overline {acb} ;\,\,\overline {bac} ,\,\,\overline {bca} ;\,\,\overline {cab} ;\,\,\overline {cba} \).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com