Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 409280: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. C2H5OH.

B. NaOH.

C. HCl.

D. H2O.

Câu hỏi : 409280

Phương pháp giải:

Chất điện li mạnh là axit mạnh, bazo mạnh và hầu hết các muối.


Chất hữu cơ như C6H12O6, C2H5OH là những chất không điện li.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - NaOH, HCl là các chất điện li mạnh

  - C2H5OH là chất không điện li

  - H2O là chất điện li yếu

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com