Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chủ trương thành lập một “Chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa” được đề ra lần đầu tiên ở:

Câu 409574: Chủ trương thành lập một “Chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa” được đề ra lần đầu tiên ở:

A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ảng tháng 5/1941.

B. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11/1939.

C. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ảng lâm thời tháng 10/1930

D. Hội nghị Ban chấp hành trung ương ảng tháng 7/1936.

Câu hỏi : 409574

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 104.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủ trương thành lập một “Chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa” được đề ra lần đầu tiên ở: Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11/1939.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com