Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng:

Câu 410105: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng:


A. \(\left( { - 1;\,\,0} \right)\)

B. \(\left( { - 2; - 1} \right)\)

C. \(\left( {0;\,\,1} \right)\)

D. \(\left( {1;\,\,3} \right)\)

Câu hỏi : 410105

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, nhận xét các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.


Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {a;\,\,b} \right)\,\,\,\left( {a < b} \right)\) thì đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) có chiều đi xuống.


Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {a;\,\,b} \right)\,\,\,\left( {a < b} \right)\) thì đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) có chiều đi lên.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;\,\, - 2} \right)\) và \(\left( {0;\,\,1} \right).\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com