Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng tổng quát của phép chia số tự nhiên \(a\) cho 11 dư 7  với số tự nhiên k  là?

Câu 413457: Dạng tổng quát của phép chia số tự nhiên \(a\) cho 11 dư 7  với số tự nhiên k  là?

A. \(a = 11k + 7\)

B. \(a:11 = k + 7\)            

C. \(a = {11^{k + 7}}\)

D. \(a = 11\left( {k + 7} \right)\)

Câu hỏi : 413457

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(a = b.q + r\) trong đó a là số bị chia, b là số chia, q là thương, r là số dư.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có dạng tổng quát của phép chia số tự nhiên a cho 11 dư 7 là \(a = 11k + 7\,\,\,\left( {k \in \mathbb{N}} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com