Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực tiễn đấu tranh ngoại giao từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 đã để lại cho Đảng và Chính phủ ta bài học kinh nghiệm nào sau đây trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

Câu 416310: Thực tiễn đấu tranh ngoại giao từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 đã để lại cho Đảng và Chính phủ ta bài học kinh nghiệm nào sau đây trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

A. Mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược.

B. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

C. Cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc.

D. Vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược.

Câu hỏi : 416310

Phương pháp giải:

Đánh giá, liên hệ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A, C loại vì nguyên tắc là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì không thay đổi nên không thể mềm dèo về nguyên tắc.

  - Đáp án B lựa chọn vì nguyên tắc là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì không thay đổi nhưng tùy vào tình hình thực tế mà ta có điều chỉnh về sách lược sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc trên.

  - Đáp án D loại vì không thể thực hiện được vấn đề vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com