Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Ba và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) tan hết trong nước dư.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thu được kim loại Na.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

(e) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, thu được kim loại Cu ở catot.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 417337: Cho các phát biểu sau:


(a) Hỗn hợp Ba và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) tan hết trong nước dư.


(b) Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thu được kim loại Na.


(c) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.


(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.


(e) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, thu được kim loại Cu ở catot.


Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu hỏi : 417337
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) sai, vì:

        Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

         1 →                      1

        Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O

             1               2

  ⟹  Al2O3 dư nên hỗn hợp không tan hết

  (b) sai, vì 2NaNO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2NaNO2 + O2

  (c) đúng

  (d) đúng vì Hg + S → HgS ↓; HgS là chất rắn không độc dễ dàng thu dọn

  (e) đúng vì tại catot có bản phản ứng Cu2+ + 2e → Cu

  → 3 phát biểu đúng

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com