Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng

Câu 418513: Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 1,2 m/s.                              

B.  0,6 m/s.                              

C. 0,3 m/s.                              

D. 2,4 m/s

Câu hỏi : 418513

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là   \(\frac{\lambda }{2}\)


Công thức bước sóng là \(\lambda = v.T = \frac{v}{f}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong khoảng giữa hai nguồn trong giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là :

  \(\frac{\lambda }{2} = 1,5 \Rightarrow \lambda = {3_{}}cm\)

  Lại có:

  \(\lambda = v.T = \frac{v}{f} \Rightarrow v = \lambda .f = 3.40 = 120cm/s = 1,2m/s\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com