Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng 200 g đang dao động điều hòa với phương trình \(x = 5.\cos {\left( {20t + \pi } \right)_{}}cm\) , t được tính bằng giấy. Độ cứng của lò xo bằng

Câu 418514: Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng 200 g đang dao động điều hòa với phương trình \(x = 5.\cos {\left( {20t + \pi } \right)_{}}cm\) , t được tính bằng giấy. Độ cứng của lò xo bằng

A. 40 N/m.                             

B.  80 N/m.                              

C.  20 N/m.                             

D. 10 N/m.

Câu hỏi : 418514

Phương pháp giải:

Công thức tính tần số góc  \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m.{\omega ^2}\)


Phương trình dao động điều hòa:  \(x = A.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(x = 5.\cos \left( {20t + \pi } \right) \Rightarrow \omega = 20rad/s\)

  Lại có:  

  \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m.{\omega ^2} = 0,{2.20^2} = 80N/m.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com