Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường \(g\), con lắc đơn có chiều dài \({l_1}\) dao động điều hoà với chu kì \(0,6\,\,s\); con lắc đơn có chiều dài \({l_2}\) dao động điều hoà với chu kì \(0,8\,\,s\). Tại đó, con lắc đơn có chiều dài \(\left( {2{l_1} + 3{l_2}} \right)\) dao động điều hoà với chu kì

Câu 423969: Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường \(g\), con lắc đơn có chiều dài \({l_1}\) dao động điều hoà với chu kì \(0,6\,\,s\); con lắc đơn có chiều dài \({l_2}\) dao động điều hoà với chu kì \(0,8\,\,s\). Tại đó, con lắc đơn có chiều dài \(\left( {2{l_1} + 3{l_2}} \right)\) dao động điều hoà với chu kì

A. \(0,7\,\,s\).

B. \(1,4\,\,s\).

C. \(1,62\,\,s\).

D. \(1,54\,\,s\).

Câu hỏi : 423969

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì của con lắc có chiều dài \({l_1}\) và \({l_2}\) là:

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{T_1} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{g}}  \Rightarrow {l_1} = \dfrac{{{T_1}^2g}}{{4{\pi ^2}}}\\{T_2} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{l_2}}}{g}}  \Rightarrow {l_2} = \dfrac{{{T_2}^2g}}{{4{\pi ^2}}}\end{array} \right. \Rightarrow l = 2{l_1} + 3{l_2} = 2{T_1}^2.\dfrac{g}{{4{\pi ^2}}} + 3{T_2}^2.\dfrac{g}{{4{\pi ^2}}}\\ \Rightarrow {T^2}.\dfrac{g}{{4{\pi ^2}}} = \left( {2{T_1}^2 + 3{T_2}^2} \right).\dfrac{g}{{4{\pi ^2}}} \Rightarrow T = \sqrt {2{T_1}^2 + 3{T_2}^2}  = 1,62\,\,\left( s \right)\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com