Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phân tử XY2 có tổng số hạt mang điện là 44. Tổng số khối của các nguyên tử trong XY2 là 44.  Số hạt không mang điện trong Y nhiều hơn số hạt không mang điện trong X là 2. Biết rằng trong nguyên tử X các hạt có số lượng bằng nhau. Số proton của Y là  

Câu 426713: Trong phân tử XY2 có tổng số hạt mang điện là 44. Tổng số khối của các nguyên tử trong XY2 là 44.  Số hạt không mang điện trong Y nhiều hơn số hạt không mang điện trong X là 2. Biết rằng trong nguyên tử X các hạt có số lượng bằng nhau. Số proton của Y là  

A. 16.

B. 14.

C. 8.

D. 6.

Câu hỏi : 426713

Phương pháp giải:

Gọi số hạt trong X là p1, n1, e1 và trong Y là p2, n2, e2 (biết số p = số e).


Phương trình (1) tổng số hạt mang điện là 44.


Phương trình (2) tổng số khối của các nguyên tử trong XY2 là 44.


Phương tình (3) số hạt không mang điện trong Y nhiều hơn số hạt không mang điện trong X là 2.


Phương trình (4) nguyên tử X các hạt có số lượng bằng nhau.


Từ (1) (2) (3) (4) xác định p1, p2, n1, n2.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số hạt trong X là p1, n1 và trong Y là p2, n2 (biết số p = số e).

  Phương trình (1) tổng số hạt mang điện là 44: 2p1 + 4p2 = 44.

  Phương trình (2) tổng số khối của các nguyên tử trong XY2 là 44: p1 + n1 + 2p2 + 2n2=44.

  Phương tình (3) số hạt không mang điện trong Y nhiều hơn số hạt không mang điện trong X là 2: n1 + 2 = n2.

  Phương trình (4) nguyên tử X các hạt có số lượng bằng nhau: p1 = n1.

  Từ (1) (2) (3) (4) suy ra p1 = 6, n1= 6, p2= 8, n2 = 8.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com