Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 433572: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

B. \(\left( { - 1;1} \right)\)

C. \(\left( {0; + \infty } \right)\)

D. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

Câu hỏi : 433572

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số xác định các khoảng đồng biến là khoảng mà đồ thị hàm số đi lên.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {0;1} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com