Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt một hiệu điện thế \(U\) vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình vẽ. Khi đóng công tắc  K  vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ \({I_1} = I\), khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là \({I_2} = \dfrac{I}{3}\), còn khi chuyển  K  sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ  \({I_3} = \dfrac{I}{8}\). Cho biết \({R_1} = 3\Omega \) , hãy tính \({R_2};{R_3}\) ?

Câu 435128:

Đặt một hiệu điện thế \(U\) vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình vẽ. Khi đóng công tắc  K  vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ \({I_1} = I\), khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là \({I_2} = \dfrac{I}{3}\), còn khi chuyển  K  sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ  \({I_3} = \dfrac{I}{8}\). Cho biết \({R_1} = 3\Omega \) , hãy tính \({R_2};{R_3}\) ?


A. \({R_2} = 12\Omega ;{R_3} = 15\Omega \)                

B. \({R_2} = 2\Omega ;{R_3} = 5\Omega \)

C. \({R_2} = 6\Omega ;{R_3} = 9\Omega \)  

D. \({R_2} = 6\Omega ;{R_3} = 15\Omega \)

Câu hỏi : 435128

Phương pháp giải:

Đoạn mạch mắc nối tiếp: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{U = {U_1} + {U_2}}\\{I = {I_1} = {I_2}}\\{{R_{nt}} = {R_1} + {R_2}}\end{array}} \right.\)


Định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)   

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Khi  K  ở vị trí 1: Mạch điện chỉ có  \({R_1}\)  nối tiếp với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: 

  \({I_1} = \dfrac{U}{{{R_1}}} = \dfrac{U}{3} = I{\mkern 1mu} \,\,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 1 \right)\)

  + Khi  K  ở vị trí số 2: Mạch điện có  \({R_2}\)  nối tiếp  \({R_1}\) và nối tiếp với ampe kế.

  Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: 

  \({I_2} = \dfrac{U}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{U}{{3 + {R_2}}} = \dfrac{I}{3}{\mkern 1mu} \,\,{\mkern 1mu} \left( 2 \right)\)

  + Khi  K  ở vị trí số 3: Mạch điện gồm 3 điện trở  \({R_1},{R_2},{R_3}\)  ghép nối tiếp và nối tiếp với ampe kế.

  Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là:

  \({I_3} = \dfrac{U}{{{R_1} + {R_2} + {R_3}}} = \dfrac{U}{{3 + {R_2} + {R_3}}} = \dfrac{I}{8}\,\,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 3 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta có:

  \({I_1} = 3{I_2} \Leftrightarrow \dfrac{U}{3} = 3.\dfrac{U}{{3 + {R_2}}} \Rightarrow {R_2} = 6\Omega \)

  Từ (1) và (3) ta có:

  \({I_1} = 8{I_3} \Leftrightarrow \dfrac{U}{3} = 8.\dfrac{U}{{3 + 6 + {R_3}}} \Rightarrow {R_3} = 15\Omega \)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com