Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Choose the sentence (A, B, C, or D) which is closest in meaning to the one given.

Choose the sentence (A, B, C, or D) which is closest in meaning to the one given.

Câu 1: Who made you work so hard yesterday?

A. Who forced you to work so hard yesterday?

B. Why did you work so hard yesterday?

C. What made you work so hard yesterday?

D. How could you work so hard yesterday?

Câu hỏi : 50715
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: make sb to do sth = force sb to do sth

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: We stayed in that hotel despite the noise.

A. Despite the hotel is noisy, we stayed there.

B. We stayed in the noisy hotel and we liked it.

C.  No matter how noisy the hotel was, we stayed there.

D. Because of the noise, we stayed in the hotel.

Câu hỏi : 50716
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C: no matter how… (cho dù … như thế nào đi chăng nữa)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: You will get everything you have ever wanted.

A. All your wishes have come true.

B.  All your wishes will come true.

C. I want your wishes come true.

D. You will want everything you have wished

Câu hỏi : 50717
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B: Bạn sẽ đạt được tất cả những điều bạn mong muốn = Tất cả mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: She is studying not only English but also French.

A. She is studying both English and French.

B. English and French are her favorite subjects.

C. She likes both English and French.

D. She isn’t studying English, but she is studying French.

Câu hỏi : 50718
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: not only… but also… = both… and…

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:  “I’m going to Paris next week,” said Jim.

A.  Jim said that he was going to Paris the following week.

B. Jim invited me to Paris with him the following week.

C.  Jim told me to go to Paris next week.

D.  I am going to Paris next week with Jim.

Câu hỏi : 50719
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: Change the direct speech into indirect speech: “I” -> “he” (Jim), “am” -> “was”, “next” -> “the following”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com