Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Câu 1: They were heading __________ the German border.

A. at

B. into

C. towards

D. forwards

Câu hỏi : 547451

Phương pháp giải:

Giới từ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Head to/toward somewhere: đi về phía

  Tạm dịch: Họ đang hướng về biên giới Đức

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Military __________ prevented the publication of some details.

A. censors

B. censorship

C. censorious

D. censers

Câu hỏi : 547452

Phương pháp giải:

Từ loại
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. censors (n) nhân viên kiểm duyệt (phim, truyện, sách…)

  B. censorship (n) Công tác kiểm duyệt

  C. censorious (adj) Phê bình, chỉ trích, khiển trách

  D. censers (n): bình hương, lư hương

  Tạm dịch: Kiểm duyệt quân sự đã ngăn cản việc công bố một số chi tiết.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: _____________ than in the whole of the rest of the country.

A. People more live in the capital

B. More people live in the capital

C. People live in the capital

D. People live more in the capital

Câu hỏi : 547453

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  So sánh hơn của much/many là more

  Cấu trúc: adj (dạng so sánh hơn) + N + V + cụm giới từ + than + cụm giới từ

  Tạm dịch: Nhiều người sống ở thu dđo hơn bất ở nông thôn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: I _____________ curious to know what would happen next.

A. have been

B. am

C. had been

D. was

Câu hỏi : 547454

Phương pháp giải:

Thì của động từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả giả thuyết chưa xảy ra ở hiện tại

  Tạm dịch: Tôi sẽ đã rất ngạc nhiên về những gì sẽ xảy ra tiếp theo

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: It’ll only take _______ while to clear up the kitchen.

A. a few

B. some

C. a little

D. much

Câu hỏi : 547455

Phương pháp giải:

Cụm từ cố định
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Take a little while: mất một lúc

  Tạm dịch: Tôi sẽ mất một lúc để lau dọn phòng bếp

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com