Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng. Phương trình sóng dừng là : u = 2cos(0,05πx + \frac{\pi }{2}).cos(8πt - \frac{\pi }{2}) trong đó x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B tính bằng cm và t tính bằng giây. Tìm vận tốc dao động tại điểm M cách đầu B 5cm vào lúc t = \frac{5}{48} s.

Câu 7065: Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng. Phương trình sóng dừng là : u = 2cos(0,05πx + \frac{\pi }{2}).cos(8πt - \frac{\pi }{2}) trong đó x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B tính bằng cm và t tính bằng giây. Tìm vận tốc dao động tại điểm M cách đầu B 5cm vào lúc t = \frac{5}{48} s.

A. 4√6π (cm/s).

B. 2√6π (cm/s).

C. 4√3π (cm/s).

D. 4√2π (cm/s).

Câu hỏi : 7065
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: 

  Bước sóng: 0,05πx = 2πx/λ => λ = 40 cm

  Biên độ dao động tại điểm M cách đầu B 5cm : |2cos(0,05π.5 + \frac{\pi }{2})| = √2  cm

  Vận tốc dao động cực đại của M: 8π.√2  cm/s

  Tại t = 5/48 (s) => u = √2 /2 cm . Áp dụng công thức độc lập: 

  (\frac{u}{A})^{2}+(\frac{v}{v_{max}})^{2}=1

  Thay các giá trị của u, A, v_{max} vào biểu thức ta được v  = 4√6π (cm/s).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com