Đề thi cao đẳng khối A.A1 năm 2014- Môn Vật lý-Mã đề 863

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3463

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

Câu 3: Đặt điện áp u = 100√2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i= 2√2cos(ωt + π/3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 4: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,5eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định ∆ trong từ trường đều có cảm ứng từ \overrightarrow{B} . Biết ∆ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với . Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của  \overrightarrow{B}

Câu 6: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

Câu 8: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và I là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

Câu 9: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

Câu 10: Máy biến áp là thiết bị

Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

Câu 12: Đặt điện áp u =U√2cosωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC­ là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đặt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là

Câu 13: Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là

Câu 14: Cho các khối lượng: hạt nhân 3717Cl; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 3717Cl  (tính bằng MeV/nuclôn) là

Câu 15: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là

Câu 16: Tia X

Câu 17: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và x2=4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 18: Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

Câu 19: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng

Câu 20: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

Câu 21: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là

Câu 22: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u=2cos16πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu 23: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được

Câu 24: Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

Câu 25: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc

Câu 26: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 27: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

Câu 28: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

Câu 29: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là

Câu 30: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt  (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với

Câu 31: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

Câu 32: Hạt nhân 21084Po (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ ɣ). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

Câu 34: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm

Câu 35: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 36: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền

Câu 37: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phươn trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần

tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2

Câu 38: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

Câu 39: Đặt điện áp u = 100√2cos100 πt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức

Câu 40: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589\mu m. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là

Câu 41: Đặt điện áp u = Uocos2πft (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 36 Ω và 144 Ω. Khi tầ số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1

Câu 42: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tự điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là

Câu 43: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 44: Hai dao động điều hòa có phương trình x1= A1cosω1t  và x2= A2cosω2t  được biểu diễn trong một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay \overrightarrow{A_{1}},\overrightarrow{A_{2}} . Trong cùng một khoảng thời gian, góc mà hai vectơ \overrightarrow{A_{1}},\overrightarrow{A_{2}}  quay quanh O lần lượt là α1 và α2 = 2,5 α1. Tỉ số ω1/ ω2  là

Câu 45: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là 1. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc thế năng ở vị  trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là

Câu 47: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 13755Cs lần lượt là

Câu 48: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

Câu 49: Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên , độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 50: Đặt điện áp U vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp  giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 daicatien 31 49 63% 35.18
2 dương trí hùng 18 50 36% 5.9
3 Nguyễn Hồ 37 50 74% 55.05
4 Vu Tran 46 50 92% 46.2
5 Miie Miie 24 41 59% 87.92
6 Tony Phạm 10 24 42% 30.87
7 Nguyễn Quốc Trọng 20 50 40% 9.88
8 pham ngoc my 33 50 66% 21.43
9 tran tuan 21 44 48% 17.93
10 An Nguyễn 8 38 21% 90.18
11 Thân Tuấn 35 43 81% 37.73
12 Nguyễn Tùng 20 46 43% 18.38
13 vu dinh quang 23 31 74% 33.93
14 Phan Lộc 19 49 39% 33.07
15 kim anh 18 45 40% 26.03
16 Như Quỳnh 0 1 0% 0.62
17 trinhthiluyen 14 49 29% 18.73
18 Hoàng Lâm 38 50 76% 22.73
19 Uyên Tú 25 46 54% 20.5
20 nguyễn thị minh châu 25 50 50% 15.7
21 Mạnh Hùng 28 40 70% 45.25
22 Nguyễn Tuấn 7 13 54% 9.53
23 Nhok Siêu Quậy 21 48 44% 38.17
24 Yến Nguyễn 13 50 26% 6.02
25 Nghĩa Ngu 2 9 22% 16.98
26 San Ho 35 50 70% 44.08
27 Tran Linh 11 50 22% 16.12
28 trần thị lai 34 50 68% 50.28
29 Sĩ Hiệu 11 50 22% 2.28
30 Minh Đức 11 40 28% 33.95
31 Đoàn Thị Linh 47 50 94% 2.63
32 Công Vinh 15 27 56% 8.62
33 Nguyen Phuc Hau 3 17 18% 2.88
34 Thanh Tuyền Đoan 34 49 69% 38.75
35 Nguyễn Thành Đạt 13 21 62% 14.02
36 Ngoc Thanh Nguyen 28 50 56% 23.65
37 Phương Kun 20 50 40% 30.37
38 Huong Tran 20 26 77% 32.78
39 Lë Lëë 29 36 81% 45.2
40 Nguyễn Hoàng Long 24 43 56% 56.53
41 NGuyễn Văn Phi LOng 32 50 64% 24.07
42 Râu Trắng 17 45 38% 37.63
43 Thảo Nhi 16 27 59% 20.67
44 Minh Thuy 26 36 72% 34.25
45 Hà khắc Nam 27 50 54% 7.62
46 Khang Nguyen 1 8 13% 1.75
47 Thạnh Phú Lê 30 49 61% 68.42
48 nguyễn thành đạt 37 48 77% 33.87
49 Anh Duy 6 18 33% 5.53
50 Nguyễn Văn Nghĩa 30 44 68% 33.68
51 Dua hau 30 50 60% 61.75
52 Hiếu Lê 25 50 50% 32.75
53 Hoàng Mạnh 33 48 69% 86.32
54 nguyễn thị kiều diễm 29 46 63% 35.27
55 Xuanhuong Nguyenthi 4 10 40% 7.72
56 Trinh Jeny 24 43 56% 30.87
57 Phạm Minh Thân 25 50 50% 16.5
58 James Nguyễn 15 49 31% 7.87
59 Tùng Lê 28 50 56% 12.42
60 Minh Huy Nguyễn 18 24 75% 13.42
61 nguyễn hồng yến 16 25 64% 13.95
62 Trần Ngọc Quý 26 50 52% 68.37
63 Vũ Thu Hiển 29 40 73% 67.33
64 Long Hải 21 27 78% 51.63
65 nguyen tat huy 1 3 33% 2.3
66 Phạm Huyền Trang 14 19 74% 12
67 Lê Hoàng Tính 8 9 89% 8.08
68 vuthidiemthuy 10 48 21% 15
69 Nguyễn Tấn Sơn 42 50 84% 23.72
70 Ngô Vân Nam 6 49 12% 4.95
71 Phi's Sky Mtp 32 49 65% 45.32
72 hoanghuy 18 49 37% 22.62
73 vu minh tuan 13 45 29% 31.75
74 Hải Sơn 0 1 0% 0.22
75 Lương Hoàng 6 18 33% 6.97
76 Ngọc Ánh 13 50 26% 4.57
77 Minh Hằng 25 50 50% 32.5
78 Mai Bé 21 30 70% 18.52
79 ho duc Manh 44 50 88% 51.12
80 Công Minh 23 37 62% 31.57
81 vuminhthao 30 50 60% 45.52
82 Vương Mỹ Vovjnam 28 50 56% 75.48
83 Hoàng Anh Nhiên 24 50 48% 37.92
84 do thi luyen 26 50 52% 50.35
85 Hồ Hoàng Mỹ Ngọc 20 50 40% 13.97
86 Nguyen Dac Ha 36 50 72% 83.57
87 Nguyễn Đức Anh 14 17 82% 18.4
88 TRINH QUAN 0 0 0% 0.2
89 lê ngọc tiệp 29 40 73% 54.65
90 Trung Anh 4 16 25% 6.1
91 tiến phạm 9 31 29% 31.22
92 Ông Nội Mày 22 49 45% 45.12
93 Ckíp 7 20 35% 34.52
94 ­­­ 29 45 64% 30.65
95 Quàng Thi Hoành 13 43 30% 39.48
96 Chinh Mắm 23 48 48% 5.18
97 Đường Trung Duy 6 6 100% 5.57
98 BạnBè GọiTớ Là Thắng 20 40 50% 24.8
99 đậu anh tuấn 32 42 76% 74.7
100 Trần Ngọc Linh 31 39 79% 47.97
101 Burning You 20 50 40% 53.45
102 Nguyễn anh tuấn 34 50 68% 57.35
103 Oăn Oăn 39 46 85% 41.42
104 Vii Vii 17 50 34% 56.3
105 Anhkhang Do 38 50 76% 81.02
106 Ngọc Anh 13 26 50% 17.53
107 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 49 50 98% 40.02
108 Quốc Bảo 20 48 42% 19.3
109 Thiện Nhân 2 4 50% 90.75
110 Khung's Trên Tưng's Cm 34 46 74% 36.35
111 ho ngoc quang 23 48 48% 46.4
112 Ngọc Dũng Nguyễn 38 50 76% 56.02
113 Thiên Huỳnh 33 49 67% 24.62
114 Lan Anh 33 50 66% 31.52
115 Trịnh Kim 38 46 83% 76
116 Hón Thụ Lạm 16 50 32% 27.7
117 Huy Hoàng 29 45 64% 71.33
118 Nhung Hoàng 27 49 55% 38.4
119 Bùi Mạnh Hoàn 17 23 74% 89.93
120 Minh Muội 12 49 24% 2.18
121 bùi đan trinh 9 47 19% 10.97
122 Mì Tôm 9 19 47% 6.12
123 NGUYENTRINHAN 0 1 0% 0.42
124 Ngoc Nguyen 30 50 60% 52.93
125 Nguyển Thành Trung 29 47 62% 56.23
126 Thiên Hương 36 50 72% 50.78
127 Đặng Thị Phương Thảo 27 50 54% 39.85
128 Qúa Khú Và Em 24 49 49% 20.72
129 Long Van Hoang 4 7 57% 4.83
130 Loan'ss Keny'ss 15 50 30% 35.28
131 Trần Ngọc Mạnh 14 17 82% 6.42
132 Đại Trần 8 25 32% 15.42
133 Trai xinh Gái đẹp 14 23 61% 47.77
134 nguyenvanthanh 18 33 55% 10.57
135 tran thuy thu huong 15 26 58% 27.37
136 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 32 49 65% 41.4
137 Minh Gosu 11 33 33% 91.43
138 Hùng Lê 11 30 37% 34.37
139 Kisame 4 16 25% 18.7
140 Lê Duy Khánh 22 31 71% 25.05
141 nguyễn thái cường 15 19 79% 19.03
142 trần văn minh 15 21 71% 10.3
143 hoang thuy chi 37 44 84% 40.72
144 Đêm Tàn 23 46 50% 50.62
145 CapuChino Đắng 14 50 28% 8.53
146 Cao Thị Minh Hiếu 2 4 50% 1.27
147 Duy Djnh 5 11 45% 13.02
148 Tsuki Kami 36 50 72% 24.25
149 Như Quỳnh 33 42 79% 22.98
150 Xin Một Lần Thua 43 48 90% 62.6
151 Nguyễn Yến Hạnh 14 43 33% 18.78
152 Quốc Vương 32 48 67% 45.63
153 Trịnh Thị Huyền Trang 19 32 59% 89.43
154 Gà Con 14 22 64% 16.05
155 Thái thị mỹ huwj 34 48 71% 57.6
156 lưu chí mẫn 32 50 64% 39.78
157 Bùi Tuấn 19 50 38% 30.3
158 Quá Khứ 25 50 50% 20.05
159 Đăng Khoa 23 50 46% 71.82
160 Trương Lê Quang Bình 29 50 58% 45.6
161 Arb Hugo 32 43 74% 56.5
162 Nguyễn Duy 8 24 33% 19.83
163 Phương Sếu 35 50 70% 22.43
164 KeatBum Trần 24 50 48% 25.3
165 Trần Văn Tính 10 18 56% 16.7
166 Nhật Tú 12 15 80% 13.5
167 dau thanh bao 12 39 31% 90.73
168 Nam Nguyễn 32 47 68% 61.83
169 Quyền Kun-x 23 49 47% 12.57
170 nguyễn văn chiến 26 50 52% 30.98
171 Trần Thanh Kết 29 36 81% 31.23
172 Chrome Chromeo 9 12 75% 7.32
173 Loan 34 43 79% 39.13
174 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.75
175 Nguyễn Thị Huyền 16 43 37% 21.18
176 nhut nhỏ 9 28 32% 45.28
177 Kim Thảo 33 49 67% 42.4
178 Cry Cry 23 50 46% 39.48
179 Tài Kyo 41 48 85% 38.3
180 Minh Vương 15 43 35% 46.13
181 Anh Tuan Ly 20 46 43% 18.87
182 Hoàng Duy 35 43 81% 50.2
183 Duong Kool 2 2 100% 0.13
184 ʚïɞ̶̶t̶̶h̶̶a̶̶n̶̶h̶̶l̶̶o̶̶n̶̶g̶̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶̶h̶̶ạ̶̶t̶ ʚïɞ̶ 38 42 90% 30.05
185 Huyền Trữ 12 21 57% 17.38
186 Võ Hùng 16 25 64% 9.57
187 Hồng Phúc 30 50 60% 63.52
188 nguyễn anh tuấn 21 24 88% 13.7
189 Phung Quang Thang 21 45 47% 8.18
190 Bùi Bình Minh 7 10 70% 6.25
191 Nguyễn Đình Thanh 26 50 52% 27.18
192 Master Dombledore 25 50 50% 77.85
193 Nguyen Huong 15 45 33% 36.1
194 Nguyễn Thị Duyên 10 15 67% 5.6
195 lê thế đức 36 50 72% 49.77
196 đồng tuấn anh 7 20 35% 38.6
197 Đình Vương 0 1 0% 0.27
198 Thới Duy Phát 18 27 67% 22.37
199 Huy Ham Hố 25 50 50% 37.22
200 Đinqq's Thắnq's 13 46 28% 37.2
201 Nguyễn Văn Bảo 28 49 57% 30.65
202 Khiêm Pc 31 47 66% 56.73
203 pham thi ha 13 15 87% 4.48
204 Mạnh Khoa Ngô 20 48 42% 48.18
205 Đoàn Bình An 42 50 84% 38.17
206 Mai Lê 24 36 67% 24.43
207 Quang Nhat 16 23 70% 43.87
208 Ichika Tamaki 24 49 49% 36.35
209 Hang Duong 24 49 49% 15.3
210 Quyên Trương 25 31 81% 48.62
211 Tiết Bảo Tính 33 50 66% 31.82
212 Mụi Bììn 28 50 56% 56.92
213 Nhà Bác Học 36 50 72% 57.55
214 Thanh Đặq 14 25 56% 17.48
215 Hoang Rapper 13 50 26% 6.92
216 Ngan Nguyen 41 50 82% 44.77
217 Lê Hoàng Tân 34 44 77% 40.38
218 Dang Thi Huyen 16 50 32% 18.55
219 kieuan 16 27 59% 38.85
220 Đinh Phương Nam 39 50 78% 45
221 Bút Chì 26 50 52% 43.43
222 hoang trong hieu 15 30 50% 29.37
223 Vi Ngocbich 27 50 54% 54.93
224 Phạm Thành Đạt 24 50 48% 27.93
225 Bui Doi Cho Gioi 23 49 47% 40.57
226 Ngây Ngây Loan Tây 19 26 73% 19.03
227 Trần Huy 32 45 71% 54.72
228 Bui Dang Long 38 48 79% 43.53
229 Vinh Trần 40 50 80% 32.55
230 Phạm Hồng Ngọc 24 50 48% 61.02
231 Tiểu Tuyết Tuyết 40 49 82% 47.7
232 Triệu Chính Đạt 5 17 29% 6.33
233 trần thị thu hà 47 50 94% 19.18
234 Hà Ngọc 30 47 64% 64.27
235 Po Lua 24 50 48% 37.25
236 Duy Thành 35 47 74% 62.22
237 HạNh's ShiNe's 22 50 44% 28.87
238 Ba Người Thứ 11 50 22% 17.63
239 Vũ Mai Anh 39 50 78% 45.05
240 Nguyễn Thị Dạ Thảo 10 49 20% 4.83
241 Trần Thanh Khiết 31 48 65% 52.25
242 hoàng kim huệ 31 50 62% 51.67
243 Tuấn Anh 41 50 82% 53.02
244 Hoàng Aanh 22 50 44% 9
245 Phanxica Le 0 0 0% 0.25
246 Lê Hồng Hạnh 35 47 74% 22.72
247 Lệ Rơi Vì Ai 3 10 30% 5.13
248 Hương Sociu's 28 50 56% 29.9
249 Nguyễn thị như liễu 5 10 50% 10.48
250 Kim Lân 26 30 87% 23.5
251 Lãng Tử Miền Tây 33 50 66% 49.47
252 buồn đời 14 24 58% 80.55
253 Hoai Nhan 0 0 0% 0.7
254 Đào Duy Hiếu 26 50 52% 18.92
255 Tuấn Anh 21 41 51% 46.27
256 Nguyễn Đăng Hưng 39 49 80% 52.05
257 Nguyên Suri 11 50 22% 9.93
258 Pii Nikita 27 50 54% 85.28
259 Kelly Ha 40 50 80% 16.22
260 Hữu Lợi 14 50 28% 17.53
261 Lăng Việt 33 50 66% 49.35
262 daothanhminh 35 50 70% 56.35
263 Trang Doan 2 3 67% 1.78
264 Thanh Lax 1 2 50% 1.28
265 Hằng Nguyễn Thu 32 50 64% 14.32
266 Hồ Tiến 6 15 40% 6.55
267 Trương Sĩ Hợp 33 50 66% 0.7
268 Nguyễn thị Thanh Hoa 38 47 81% 48.53
269 Thanh Tung KQ 1 2 50% 3.15
270 NGuyên Gia Huy 31 46 67% 81.02
271 Trần QuangVinh 29 39 74% 42.87
272 Tôi Tên Tín 15 50 30% 4.32
273 Thư Vũ 21 24 88% 18.4
274 Cơn Mưa Ngang Qua 13 23 57% 12.12
275 Thao Nguyen 28 50 56% 60.43
276 Huấn Aguero 32 50 64% 65.77
277 Cưm Minion 5 14 36% 12
278 le thach dai 25 50 50% 48.25
279 Trọng Kt 24 50 48% 21.3
280 iRắc VP 34 43 79% 43.3
281 ĐINH TIẾN CẢNH 24 41 59% 90.2
282 lê thị ngọc vân 8 18 44% 17.58
283 Hoàng Oanh 18 49 37% 23.55
284 Huy Hoàng 25 33 76% 51.75
285 Trọng XêKô's 2 3 67% 2.27
286 Ngo Hung 20 47 43% 90.2
287 Lê Hoàng Giang 0 1 0% 0.2
288 Ph­uongAnh 26 32 81% 32.38
289 Trương Tuấn 33 50 66% 21.88
290 Lucky Luke 7 50 14% 23.13
291 Dũng Sĩ 11 13 85% 90.27
292 kẻ hủy diệt TG 25 49 51% 51.43
293 Ánh Ngọc 14 32 44% 32.65
294 Thương Nghị 35 47 74% 57.53
295 le thong 16 24 67% 63.73
296 nguyễn văn lập 4 10 40% 13.25
297 Rain Sad 27 35 77% 51.7
298 ptnhungnp 41 50 82% 38.47
299 Phương Phương 25 50 50% 35.4
300 Lê Hồ Hữu Trí 45 50 90% 79.95
301 Quyết Văn Nguyễn 27 50 54% 84.72
302 Lê Xuân Hùng 10 50 20% 6.83
303 Gareth Lê 24 49 49% 33.47
304 Cậu Bé Bán Hành 12 49 24% 74.27
305 Nguoibanvuive Nguyen 23 50 46% 22.75
306 Anh Ba Trường 12 27 44% 18.23
307 Vũ Thị Thu 27 50 54% 23.27
308 Duy Phong Nguyen 24 31 77% 36.68
309 phạm thị trúc linh 21 36 58% 91.8
310 Màu Thị 33 50 66% 55.62
311 Hoàng Hạnh Nguyên 40 50 80% 55.5
312 tran van tuan 15 20 75% 32.57
313 Mino Nguyễn 16 31 52% 57.53
314 Tien Dinh Duc Dinh 29 45 64% 83
315 Nguyễn Thị Thanh Lam 30 50 60% 44.98
316 Hiến Sniper 12 27 44% 20.37
317 Hòa Ngọcc 24 50 48% 29.5
318 hiếu 31 50 62% 41.77
319 vu nam, anh 31 37 84% 43.7
320 Đỗ Đức Hà 19 50 38% 8.3
321 Thư Hồng 25 49 51% 35.97
322 Hằng Kuma 29 49 59% 91.18
323 CácBạn Đệt PhảiHóng 0 0 0% 1.13
324 Rin 0 7 0% 0.65
325 Bách Nguyễn 5 10 50% 90.35
326 Vạn Thành 20 50 40% 19.82
327 huntelar 24 28 86% 24.23
328 Phạm Thành Đạt 36 48 75% 37.75
329 buithuhang 28 47 60% 90.3
330 Trần Tuyền 0 2 0% 0.4
331 Hy Lê 37 50 74% 60.52
332 Ngọc Tuyết 36 48 75% 34.37
333 Đặng Huyền Trang 10 20 50% 10.92
334 Đào Hùng 30 41 73% 23.43
335 Quốc 27 48 56% 26.42
336 thành 40 50 80% 18.72
337 pekonly 38 50 76% 54.68
338 duong van tao 18 50 36% 25.97
339 ʚʚ Mỹy Dungg ɞɞ 12 45 27% 4.4
340 Thiên Gồ 0 0 0% 0.2
341 Dat Le 0 0 0% 2.37
342 Nguyễn Việt Hoàng 38 50 76% 36.62
343 Đức Long 35 49 71% 55.32
344 Trần Văn Toàn 42 50 84% 42.62
345 Ngọc Linh Vũ 14 49 29% 42.28
346 Nguyễn Hồng Nhung 18 27 67% 9.13
347 Trần Thị Mai Thu 24 46 52% 56.17
348 Đinh Hải 41 49 84% 52
349 Việt Phương 0 0 0% 0.68
350 Ngoc Luan 36 50 72% 55.95
351 Jun Christiano 20 50 40% 15.63
352 Dũng Eternity 6 19 32% 17.3
353 Ngọc Ngố 0 1 0% 0.38
354 phung minh thanh 41 50 82% 19.03
355 tôn long thuận 40 47 85% 33.63
356 Đặng Hoàng Chí Duy 13 49 27% 43.12
357 Thắm Thân Thiện 12 50 24% 43.48
358 tran ngoc vu 0 1 0% 0.57
359 Phạm Thiên Nhi 30 50 60% 27.47
360 Culong Rapper 18 37 49% 29.73
361 Trần Thị Uyên 38 49 78% 33.45
362 Dương Tiến Thành 24 49 49% 68.77
363 Thiên Nhi 20 49 41% 11.5
364 bùi đức quang 8 22 36% 8.22
365 Nguyễn Hải Minh 22 45 49% 31.43
366 VPink 21 50 42% 35.57
367 Angela Merici 32 50 64% 55.82
368 Lờ Mờ 31 47 66% 90.55
369 Dat Nguyen 33 45 73% 72.2
370 Dương Nhu 31 42 74% 31.82
371 Pham Quan 21 50 42% 89.72
372 Nguyễn Hải 11 50 22% 4.42
373 hiền Vy 25 45 56% 37.7
374 Cẩm Thúy 18 50 36% 18.22
375 Gấm Bèo Tấm 15 28 54% 59.92
376 ròm mé bảy 24 50 48% 54
377 Nguyen Hong Loi 37 49 76% 46.85
378 Tiến Đạt 13 18 72% 13.7
379 Kungfuvuong 14 19 74% 12.33
380 nguyentridung 5 22 23% 3.9
381 Duy Thỏ 36 50 72% 52.92
382 Trần Ngọc Bách 38 50 76% 76.05
383 trancaihoainhan 1 2 50% 1
384 Trịnh Ngọc Huấn 29 34 85% 12.33
385 Trà My 32 50 64% 27.82
386 Lan Pandora 20 45 44% 31.65
387 Hào 9 16 56% 9.03
388 Trần Nam Anh 11 24 46% 9.22
389 Hứa Toàn Quên 2 3 67% 1.83
390 thùy linh 29 41 71% 34.43
391 Đinh Viết Thái Việt 32 50 64% 81.95
392 Vệt Gió Xanh 29 48 60% 45.7
393 Hận Gái 25 39 64% 40.22
394 quân_gooner 11 28 39% 46.93
395 Dieu Pham 24 31 77% 14.18
396 Như Tuyền 30 50 60% 26
397 Nhi NinBae 7 14 50% 8.72
398 Vĩ Hồ 24 50 48% 74.13
399 Phước Tài Npt 26 48 54% 73.55
400 Hoàng Đế 38 49 78% 56.7
401 Thương Nguyễn 11 49 22% 4.2
402 Bùi Lâm Anh 3 3 100% 1.67
403 Thai Huynh 39 47 83% 27.8
404 Nam Bá Chủ 28 50 56% 55.98
405 mai thu hoai 3 3 100% 6.47
406 Ngân Ngớ Ngẩn 24 50 48% 65.52
407 Hoàng Quốc Hảo 21 30 70% 90.55
408 phan Văn Khoa 12 17 71% 14.25
409 Mèo Con 40 50 80% 47.35
410 Huệ Nguyễn 25 50 50% 38.17
411 hoàng thuận 30 47 64% 44.67
412 Jack Cao 10 24 42% 12
413 Nguyễn Nguyễn 24 48 50% 47.85
414 dinh truong sinh 24 31 77% 28.42
415 lê quang duy 16 33 48% 19.18
416 Thuan Scobby 0 0 0% 0.23
417 Gia Minh 29 50 58% 26.42
418 Hằng Huỳnh 14 47 30% 21.72
419 Tuấn Anh Ngô 13 49 27% 6.33
420 Diễm Châu 30 50 60% 52.37
421 Tuyet Dinh 41 50 82% 30.82
422 Việt Hưng 43 48 90% 22.8
423 Trần Thị Ngọc Thu 9 30 30% 5.25
424 Đặng Tòn Phấy 33 47 70% 90.45
425 Thành Nguyễn 36 44 82% 56.23
426 Nguyễn Thanh Tâm 16 24 67% 20.47
427 Neymar da Silva 23 47 49% 53.05
428 My Linh 31 42 74% 62.62
429 Linh Nguyễn 3 7 43% 17.13
430 Đang Học 44 49 90% 39.85
431 Alex Henderson 25 48 52% 62.08
432 buithitham 24 50 48% 50.97
433 ho quoc dung 12 50 24% 2.12
434 nguyenhongan 17 46 37% 16.47
435 Thinhphat Lam 0 0 0% 2.98
436 Phượng Chu 6 19 32% 23.05
437 trinhthiminhhieu97 18 50 36% 14.97
438 Tâm Đặng 11 16 69% 9.27
439 Người Được Chọn 37 50 74% 44.43
440 Đỗ Phú Nhân 4 18 22% 15.8
441 Tuan Tran 20 28 71% 29.58
442 lê vinh 40 50 80% 73.02
443 Trang Pham 12 17 71% 6.97
444 mai quốc khánh 14 25 56% 36.5
445 phạm duy vũ 21 37 57% 37.22
446 Nguyen Thanh Huong 36 47 77% 60.43
447 Mayya Le 18 29 62% 90.03
448 Thiện Trọng 40 47 85% 48.22
449 Phamvyquyen 19 37 51% 52.75
450 Tran Hai Yen 44 50 88% 68.07
451 Tăng Tuấn 7 22 32% 4.83
452 Khiêm Hoàng 24 50 48% 57.03
453 Hợi Tôi Là 40 50 80% 45
454 Phí Phạm 23 37 62% 90.45
455 Đức Bằng 36 50 72% 87.75
456 Jenny Nguyet 24 38 63% 30.57
457 Cao Nguyễn Thanh Thùy 9 19 47% 5.43
458 hán văn hiếu 20 50 40% 23.12
459 Thu Nguyen 7 8 88% 90.28
460 ngodat 17 28 61% 16.98
461 vo thien trong 28 47 60% 41.3
462 Gla Diator 30 43 70% 62.45
463 Love Hyun 21 50 42% 28.28
464 đỗ huyền linh 38 48 79% 51.88
465 Ngoc Nguyen 0 1 0% 0.32
466 Hoàng Huy 16 49 33% 9.08
467 Quỳnh Anh 11 50 22% 22.12
468 Vũ Hồng Phúc 21 50 42% 11.87
469 Huong Pham 34 50 68% 35.78
470 Thủy's Cờ Hó Điên 14 49 29% 19.48
471 Huỳnh Yến Nhi 35 49 71% 90.63
472 Hải Dương 39 48 81% 36.18
473 Phương Sơn 27 47 57% 33.68
474 nguyễn thị tố uyên 10 15 67% 10.68
475 to ngoc quynh 36 48 75% 53.93
476 Khã Nhi 23 50 46% 87.4
477 Nguyên Trãi 0 9 0% 0.48
478 An An 33 38 87% 15.8
479 nhat huy 36 50 72% 47.78
480 Pham vy quyen 13 50 26% 3.83
481 Lương Thanh Toàn 16 26 62% 30.13
482 hẩn vai 11 19 58% 13.63
483 Võ Minh Khôi 28 50 56% 6.22
484 nguyen yungmi 35 50 70% 31.32
485 nguyen duy tuan 18 50 36% 61.45
486 Thai Trang 27 48 56% 32.92
487 Huỳnh Hữu Duy 23 50 46% 30.6
488 Huynh Tri Nguyên 30 49 61% 37.63
489 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31 48 65% 62.78
490 Minh Le 27 42 64% 77.7
491 Nguyễn Thị Thu Hòa 25 43 58% 22.65
492 Tjnhiuojxjndungdenvoj Neudenrojxjnodungdj 12 50 24% 5.25
493 Hoài Huy 14 48 29% 20.87
494 Quang Trường Plc 44 50 88% 33.5
495 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 44 49 90% 27.3
496 huynh vinh an 6 18 33% 12.48
497 Nàng Ngốc 36 41 88% 14.83
498 Trang Honoko 18 23 78% 15.03
499 Ha Ankdung 22 43 51% 10.07
500 Anh Ròm Pht 32 50 64% 37.75
501 The Move 16 50 32% 14.17
502 cuong 22 49 45% 45.4
503 Pe Pih 12 21 57% 6.53
504 mac anh tuan 8 49 16% 2.1
505 nhok cute huynh 28 50 56% 25
506 Minh Anh Nguyễn 25 50 50% 8
507 thái đình minh phú 26 34 76% 37.45
508 PHAM VAN NHUT TRUONG 23 50 46% 20.47
509 Hoàng Tiến 24 49 49% 44.22
510 Nguyễn Văn Tây 38 50 76% 27.82
511 Qüäñgg Tüñg's 24 50 48% 53.43
512 Phuong Linh 16 48 33% 6.03
513 Nguyễn Chính Trực 24 49 49% 20.33
514 Vũ Thị Hiếu Kiên 22 45 49% 40.2
515 Trần Nam Mỹ 38 48 79% 72.43
516 Thẩm Duy 43 49 88% 32.92
517 Hữu Thành 1 4 25% 0.47
518 Đào Thị Bich 15 20 75% 18.35
519 Trương Văn Vương 38 48 79% 37.07
520 Duong Kieu Anh 10 10 100% 11.15
521 Trần Dương Huynh 32 50 64% 69.08
522 Duy Thạch NP 26 50 52% 38.9
523 Tí Bụp's 36 50 72% 23.5
524 Kieu Anh Maria 18 35 51% 14.08
525 PuPu Con 26 49 53% 51.87
526 Phan Đức 17 49 35% 49.65
527 Kiddo Kun 26 40 65% 17.43
528 nguyendieulinh 39 48 81% 38.3
529 Cục Cứt Thần Bí 34 49 69% 66.45
530 Huy Luxy 5 25 20% 56.15
531 nguyễn chí tài 19 49 39% 29.4
532 Tùng Huyy 9 20 45% 25.67
533 le thu 29 43 67% 26.88
534 Su Su 0 0 0% 0.35
535 hoang van linh 15 50 30% 30.95
536 Nguyen tien dat 7 19 37% 13.83
537 Triệu Vĩnh Giang 22 38 58% 57.95
538 phuongphuong 12 16 75% 9.98
539 Vũ Nam Anh 5 10 50% 6.58
540 Nguyễn Đăng Khoa 22 30 73% 10.85
541 Chu Đại Dương 14 18 78% 38.2
542 Văn Tú 25 47 53% 53.5
543 Thành Ak 7 12 58% 27.6
544 phạm thị cẩm tú 18 19 95% 13.43
545 nguyen phi can 2 7 29% 1.43
546 Toan Pham 0 1 0% 0.72
547 hoàng anh tú 26 49 53% 21.8
548 Kha Tran 37 49 76% 54.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12