Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer for each question. 

Choose the best answer for each question. 

Câu 1: We can’t go along here because the road....................... .

A. is repairing

B. is repair 

C.  is being repaired

D. repairs

Câu hỏi : 142993
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Chúng tôi không đi qua đây được bởi vì con đường này đang được sửa chữa" nên chọn đáp án bị động của hiện tại tiếp diễn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 2: The story I’ve just read...................Agatha Christie.

A. was written 

B. was written by  

C. was written from 

D. wrote by

Câu hỏi : 142994
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Truyện mà tôi vừa đọc được viết bởi..." nên chọn đáp án bị động của quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 3: I’m going to go out and................................................ .

A.  have cut my hair 

B. have my hair cut 

C. cut my hair

D. my hair be cut

Câu hỏi : 142995
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "Tôi dự định đi ra ngoài và nhờ người cắt tóc hộ( không thể tự cắt được)" nên dùng cấu trúc bị động: S+ have+ tân ngữ chỉ vật+Ved/V3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 4: Something funny ...........................in class yesterday.

A. happened                          

B. was happened 

C. happens                 

D. is happened

Câu hỏi : 142996
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Hôm qua trong lớp đã xảy a chuyện rất buồn cười".

  Động từ "happen" không được phép chia bị động nên chọn đáp án chủ động của thì quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Đinh Minh Ngọc ko co was a co
   Thích Trả lời 27/09/2018 19:56 Tỉ lệ đúng 42 %
  • i am a potterhead! tại sao từ happen không chia được thể bị động vậy cô ?
   Thích Trả lời 27/05/2018 08:59 Tỉ lệ đúng 79 %
  • Nguyễn Thị Tùy Nghi tại sao động từ happen không được chia ở thể bị động vâỵ cô
   Thích Trả lời 28/05/2017 06:49 Tỉ lệ đúng 81 %
  • Nguyễn Thị Tùy Nghi tại sao động từ happen không được chia ở thể bị động vâỵ cô
   Thích Trả lời 28/05/2017 06:49 Tỉ lệ đúng 81 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 5: Many US automobiles........................in Detroit, Michigan.

A. manufacture                     

B.  have manufactured 

C. are manufactured 

D. are manufacturing

Câu hỏi : 142997
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiều xe hơi Mỹ được sản xuất tại Detroit, Michigan.

  nên chọn đáp án bị động

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 6: A lot of pesticide residue can.........................................unwashed produce.

A. find                                    

B. found                     

C. be finding 

D. be found

Câu hỏi : 142998
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiều thuốc diệt côn trùng có thể được tìm thấy trong nông sản chưa rửa sạch.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 7: We..................by a loud noise during the night. 

A. woke up

B. are waken up

C. were woken up 

D. were waking up

Câu hỏi : 142999
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chúng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn giữ đêm khuya.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 8: Some film stars...................difficult to work with.

A. are said be

B. are said to be 

C. say to be   

D. said to be

Câu hỏi : 143000
 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một số ngôi sao điện ảnh bị cho rằng rất khó làm việc cùng với họ.

  Cấu trúc: S+be+Ved/V3+to Vo

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • i am a potterhead! Cấu trúc này ở đâu vậy, cho em link với
   Thích Trả lời 27/05/2018 09:01 Tỉ lệ đúng 79 %
  • Nguyễn Thị Tùy Nghi câu trúc này ở đâ vâỵ cô gửi link cho con vs cô
   Thích Trả lời 28/05/2017 06:58 Tỉ lệ đúng 81 %
  • Phạm Minh Trí khó ghê
   Thích Trả lời 13/05/2017 05:33 Tỉ lệ đúng 86 %
  • Nguyễn Thị Thức cấu trúc này ở đâu vậy ... gửi e cái link
   Thích Trả lời 17/04/2017 22:30 Tỉ lệ đúng 60 %
  • Nguyễn Bá Nhật Minh mấy cấu trúc này ở đâu vậy cô
   Thích Trả lời 07/12/2016 10:01 Tỉ lệ đúng 74 %
  • Chau Duc Tuyen Ngu cau b be nha
   Thích Trả lời 22/11/2016 12:16 Tỉ lệ đúng 55 %
  • Đinh Anh Nhi câu d đúng mà ta ??? :/
   Thích Trả lời 15/10/2016 21:03 Tỉ lệ đúng 55 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 9: Why did Tom keep making jokes about me?  I don’t enjoy ........................ at.

A. be laughed 

B. to be laughed  

C. laughing                

D. being laughed

Câu hỏi : 143001
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Sao Tom cứ kể mãi chuyện cười về tôi vậy? Tôi không thích bị người khác cười"

  like Ving -> bị động like+ being Ved/V3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 10: Today, many serious childhood diseases...........................by early immunization.

A. are preventing 

B. can prevent

C. prevent                  

D. can be prevented

Câu hỏi : 143002
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Ngày nay nhiều căn bệnh nghiêm trọng của trẻ em có thể được ngặn chặn bằng việc tiêm ngừa sớm"

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 11: Do you get your heating..........................every year? 

A. checking                           

B. check                     

C. be checked  

D. checked

Câu hỏi : 143003
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc nhờ ai làm gì: S+get+ tân ngữ chỉ người + to Vo

  S+get+ tân ngữ chỉ vật+ Ved/V3

  heating: máy tản nhiệt

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nguyễn Thảo Nhi câu này có phải cấu trúc đặc biệt không ạ
   Thích Trả lời 18/08/2017 18:04 Tỉ lệ đúng 61 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 12: Bicycles.......................in the driveway.

A. must not leave

B. must not be leaving

C. must not be left

D. must not have left

Câu hỏi : 143004
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xe đạp không được phép để trên lòng đường. -> câu bị động must be Ved/V3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 13: Beethoven’s Fifth Symphony.......................next weekend.

A.  will be performed 

B. has been performed

C. will be performing

D. will have perform

Câu hỏi : 143005
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Bản nhạc giao hưởng số 5 của Beethoven sẽ được trình diễn tuần tới" -> câu bị động tương lai đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 14: All bottles......................................before transportation.

A. frozen                    

B. were froze 

C. were frozen  

D. are froze

Câu hỏi : 143006
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả chai đã được đông lạnh trước khi chuyển đi. -> bị động quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 15: ...............................................yet?

A. Have the letters been typed                                         

B. Have been the letters typed

C. Have the letters typed  

D. Had the letters typed

Câu hỏi : 143007
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Những lá thư này đã được soạn thảo chưa?" -> bị động hiện tại hoàn thành

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 16: English has become a second language in countries like India, Nigeria or Singapore where ................. for administration, broadcasting and education.

A. is used 

B. it is used 

C. used                       

D. being used

Câu hỏi : 143008
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở nhiều nước như Ấn Độ, Nigeria, hay Singapo nơi mà nó(tiếng Anh) được sử dụng trong hành chính, truyền thông và giáo dục.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 17: The telephone..............by Alexander Graham Bell.

A. is invent

B. is inventing 

C. invented                

D. was invented

Câu hỏi : 143009
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện thoại đã được phát minh bởi ông Graham Bell.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 18: Lots of houses...................by the earthquake.

A. are destroying 

B. destroyed              

C. were destroyed

D. is destroyed

Câu hỏi : 143010
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • hoctuyensinh247 sao quá khứ?
   Thích Trả lời 01/08/2016 16:10 Tỉ lệ đúng 67 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 19: Gold.........................in California in the 19th century.

A. was discovered

B. has been discovered    

C. was discover

D. they discover

Câu hỏi : 143011
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Namkhanh Nguyen tai sao
   Thích Trả lời 12/10/2016 16:43 Tỉ lệ đúng 40 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 20: There’s somebody behind us. I think we are _______.

A. being followed

B. are followed

C. follow                    

D.  following

Câu hỏi : 143012
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có ai đó phía sau chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.-> bị động hiện tại tiếp diễn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 21: The boy_____ by the teacher yesterday.

A. punish                   

B. punished                           

C. punishing              

D. was punished

Câu hỏi : 143013
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 22: “Ms Jones, please type those letters before noon”_ “They’ve already ______, sir. They’re on your desk.”

A. typed         

B. been being typed 

C. being typed

D. been typed

Câu hỏi : 143014
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Cô Jones soạn thảo những lá thư này trước giờ nghỉ trưa nhé"

  " Chúng đã được soạn thảo xong rồi thưa ông. Chúng trên bàn của ông đấy."

  => Câu bị động thì hiện tại hoàn thành.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • vu tien dat dang le la soan thao van ban truoc gio nghi trua la chia o thi qua khu hoan thanh
   Thích Trả lời 10/12/2017 21:36 Tỉ lệ đúng 68 %
  • nguyen gia kim :D lời giải có chút kì Mod ạ
   Thích Trả lời 31/10/2016 17:21 Tỉ lệ đúng 64 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 23: Sarah is wearing a blouse. It___________ of cotton.

A. be made 

B. are made

C. is made 

D. made

Câu hỏi : 143015
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Phạm Thị Mai Hiên SAO KHÔNG TRẢ LỜI
   Thích Trả lời 26/05/2017 16:39 Tỉ lệ đúng 88 %
  • Nguyễn Bá Nhật Minh sao ko có lời giải
   Thích Trả lời 07/12/2016 09:53 Tỉ lệ đúng 74 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 24: They had a boy _______ that yesterday.

A. done                                  

B.  to do 

C. did                                      

D. do

Câu hỏi : 143016
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc nhờ ai làm gì: S + have+ tân ngữ chỉ người + Vo

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Hình Đinh Phương Bảo còn have + tân ngữ chỉ người + Vo phải k ạ?
   Thích Trả lời 02/03/2017 16:34 Tỉ lệ đúng 62 %
  • Hình Đinh Phương Bảo vậy là get + tân ngữ chủ người + to Vo
   Thích Trả lời 02/03/2017 16:33 Tỉ lệ đúng 62 %
  • nguyen gia kim OvO
   Thích Trả lời 31/10/2016 17:21 Tỉ lệ đúng 64 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 25: We got our mail ______ yesterday.

A. been delivered

B. delivered               

C. delivering                         

D.  to deliver

Câu hỏi : 143017
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • hoctuyensinh247 cấu trúc nhờ
   Thích Trả lời 01/08/2016 16:14 Tỉ lệ đúng 67 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 26: It _____ that the strike will end soon.

A. is expected

B. expected               

C. are expected

D. was expected

Câu hỏi : 143018
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 27: My wedding ring ______ yellow and white gold.

A. is made

B. is making

C. made                                  

D. make

Câu hỏi : 143019
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 28: Mr. Wilson is _______ as Willie to his friend. 

A. known                               

B. knew

C. is known

D. know

Câu hỏi : 143020
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Book Anpha sao lại là A ạ?
   Thích Trả lời 16/11/2017 22:24 Tỉ lệ đúng 83 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 29: References _____ in the examination room. 

A. not are used 

B.  is not used  

C. didn’t used  

D. are not used

Câu hỏi : 143021
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tài liệu tham khảo không được sử dụng trong phòng thi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Kẻ Thích Đùa ko quen tieng anh
   Thích Trả lời 13/08/2016 08:30 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 30: Laura ______ in Boston.

A. are born 

B. were born 

C. was born 

D. born

Câu hỏi : 143022
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Laura được sinh ra ở Boston.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com