`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số w thay đổi được. Khi w = w1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở đạt cực đại, khi w=w2 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt cực đại, khi w = w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại và \frac{1}{\omega _{2}} +\frac{1}{2\omega _{3}}=\frac{1}{40} . Khi w = w4< 85 rad/s thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch RC không phụ thuộc vào R. Giá trị của w1gần nhất với giá trị

Câu 144236: : Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số w thay đổi được. Khi w = w1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở đạt cực đại, khi w=w2 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt cực đại, khi w = w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại và \frac{1}{\omega _{2}} +\frac{1}{2\omega _{3}}=\frac{1}{40} . Khi w = w4< 85 rad/s thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch RC không phụ thuộc vào R. Giá trị của w1gần nhất với giá trị

A. 57 rad/s                                          

B.   85 rad/s 

C.                 72 rad/s     

D.     45 rad/s

Câu hỏi : 144236
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com