Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Cho 69,6 gam mangan đioxit (MnO2) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Tổng nồng độ của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là: (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

       

Câu 154954: Cho 69,6 gam mangan đioxit (MnO2) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Tổng nồng độ của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là: (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)


       

A. 2.   

B. 3,2.    

C. 4.        

D. 5.

Câu hỏi : 154954

Phương pháp giải:

Viết và tính theo PTHH:


MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

    0,8    →                            0,8 mol

  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  0,8 → 1,6 mol →  0,8 → 0,8

  Dung dịch sau có: 0,4 mol NaOH dư; 0,8 mol NaCl; 0,8 mol NaClO

  => CM tổng = (0,4 + 0,8 + 0,8)/0,5 = 4M

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com