`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền trên sợi dây dọc theo trục Ox, phương trình sóng tại O có phương trình uO = acos(bt) các phần tử trên dây dao động theo phương Ou với phương trình u(x,t) = acos(bt + cx), với a, b, c có giá trị dương. Sóng truyền

 

Câu 158672: Một sóng cơ truyền trên sợi dây dọc theo trục Ox, phương trình sóng tại O có phương trình uO = acos(bt) các phần tử trên dây dao động theo phương Ou với phương trình u(x,t) = acos(bt + cx), với a, b, c có giá trị dương. Sóng truyền


 

A.  theo chiều dương Ox với tốc độ v = b/c   

B. theo chiều dương Ox với tốc độ v = c/b   

C. ngược chiều dương Ox với tốc độ v = c/b 

D. ngược chiều dương Ox với tốc độ v = b/c            

Câu hỏi : 158672

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về phương trình truyền sóng

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  a, b, c > 0 \( \Rightarrow u = a.c{\rm{os}}(bt + cx) = a.c{\rm{os}}\left( {\omega t + {{2\pi x} \over \lambda }} \right)\) 

  \rightarrow Phương trình truyền sóng ngược chiều dương với tốc độ \(v = \lambda f = \lambda .{\omega  \over {2\pi }} = {{2\pi } \over c}.{b \over {2\pi }} = {b \over c}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com