Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 2 đường thẳng : \({d_1}:\,\,\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\) và \({d_2}:\,\,\,\frac{{x + 3}}{3} = \frac{y}{1}.\)

Toạ độ của giao điểm của \({d_1}\)  và \({d_2}\)  là : 

Câu 168212: Cho 2 đường thẳng : \({d_1}:\,\,\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\) và \({d_2}:\,\,\,\frac{{x + 3}}{3} = \frac{y}{1}.\)


Toạ độ của giao điểm của \({d_1}\)  và \({d_2}\)  là : 

A.  \(\left( { - 2;\,\,\frac{1}{3}} \right)\) 

B. \(\left( { - 1;\,\,\frac{1}{3}} \right)\)

C. \(\left( {1; - \frac{1}{3}} \right)\)

D. \(\left( {1;\,\,\frac{1}{3}} \right)\) 

Câu hỏi : 168212
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\)

    Thay vào \({d_2}\) ta có:  \(\frac{{ - 1 + 3t + 3}}{3} = \frac{{1 + 2t}}{1} \Rightarrow \frac{{3t + 2}}{3} = \frac{{1 + 2t}}{1}\)

  \( \Rightarrow 3t + 2 = 6t + 3 \Rightarrow 3t =  - 1 \Rightarrow t =  - \frac{1}{3}\)

  Giao điểm của hai đường thẳng là \(\left( { - 2;\,\frac{1}{3}} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com