Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lập PTTS của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP: \(\vec u = (5; - 1);\,M\left( { - 2;\,\,3} \right)\,\)

Câu 168237: Lập PTTS của các đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP: \(\vec u = (5; - 1);\,M\left( { - 2;\,\,3} \right)\,\)

A. \(\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y - 3}}{{ - 1}}\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 + 5t\\y = 3 - t\end{array} \right.(t \in R)\)

C. \(x + 5y - 13 = 0\)

D. \(5x + y - 13 = 0\)

Câu hỏi : 168237
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình tham số :\(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 + 5t\\y = 3 - t\end{array} \right.(t \in R)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com