Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được một muối của axit hữu cơ B và một hợp chất hữu cơ D không tác dụng với Na. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn điều kiện trên là

Câu 179308: Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được một muối của axit hữu cơ B và một hợp chất hữu cơ D không tác dụng với Na. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn điều kiện trên là

A. 10

B. 8

C. 7

D. 6

Câu hỏi : 179308

Phương pháp giải:

X + NaOH → muối hữu cơ B + D (không phản ứng với Na)


=> D là anđehit hoặc xeton


Viết tất cả các đồng phân este khi thủy phân sinh ra anđehit hoặc xeton.

 • Đáp án : C
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X + NaOH → muối hữu cơ B + D (không phản ứng với Na)

  => D là anđehit hoặc xeton

  => CTCT phù hợp của X là:

  HCOO-CH=CH-C2H5;                       HCOO-CH=C(CH3)2;

  HCOO-C(CH3)=CH-CH3;                  HCOO-C(C2H5)=CH2;

  CH3COOCH=CHCH3;                       CH3COOC(CH3)=CH2;

  C2H5COOCH=CH3.

  => Có 7 CTCT thỏa mãn

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com