`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 4 gói bột trắng: glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Có thể chọn nhóm thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được cả 4 chất trên?

Câu 182373:

Có 4 gói bột trắng: glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Có thể chọn nhóm thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được cả 4 chất trên?

A. H2O, dd AgNO3/NH3, dd I2.

B. H2O, dd AgNO3/NH3, dd HCl.

C. H2O, dd AgNO3/NH3, dd NaOH.

D. H2O, O2 (đốt cháy), dd AgNO3/NH3.

Câu hỏi : 182373
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:


  Để nhận biết các chất trong dãy trên ta sử dụng: H2O, dd AgNO3/NH3, dd I2.

  - Hòa tan các chất vào nước: 

  + Tan => Glucozo, Saccarozo (nhóm 1)

  + Không tan => Tinh bột, Xenlulozo (nhóm 2)

  - Cho mỗi dung dịch của nhóm 1 + AgNO3/NH3, đun nóng:

  + Tạo Ag => Glucozo

  + Không tạo Ag => Saccarozo

  - Cho từng chất nhóm 2 + dung dịch I2:

  + Tạo hợp chất xanh tím => Tinh bột

  + Không hiện tượng => Xenlulozo

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com