`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là:

Câu 182374: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 4,5.

B. 9,0.

C. 18,0.

D. 8,1.

Câu hỏi : 182374

Phương pháp giải:

Glucozơ có 1 nhóm –CHO trong phân tử → 2Ag


nAg = 2ngu

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Glucozo → 2Ag

  =>  nglucozo = nAg/2 = 0,05mol → m = 9 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com