Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi cho dung dịch X tác dụng gần hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị gần nhất của m là

Câu 182379: Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi cho dung dịch X tác dụng gần hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị gần nhất của m là

A. 180,25.

B. 192,68.

C. 145,35.

D. 170,80.

Câu hỏi : 182379

Phương pháp giải:

Công thức hiệu suất: H% = (lượng phản ứng/lượng ban đầu).100%

 • Đáp án : D
  (15) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số mol mantozo ban đầu là x (mol)

            Matozo → 2Glucozo

  Bđ:         x

  Pư:       0,8x     →    1,6x

  Sau:      0,2x            1,6x

   

  Dung dịch X tráng bạc: nAg = 194,4/108 = 1,8 mol

  Matozo → 2Ag

     0,2x  →  0,4x

  Glucozo → 2Ag

     1,6x  →   3,2x

  => nAg = 0,4x + 3,2x = 1,8 => x = 0,5 mol

  => m = 0,5.342 = 171 (g)

  Đáp án D

  Chú ý:

  mantozo dư vẫn phản ứng với AgNO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com