Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện phản ứng tráng gương 36 gam dung dịch glucozo 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì khối lượng bạc kim loại tạo thành là

Câu 182380: Thực hiện phản ứng tráng gương 36 gam dung dịch glucozo 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì khối lượng bạc kim loại tạo thành là

A. 2,16.

B. 2,592.

C. 1,728.

D. 4,32.

Câu hỏi : 182380

Phương pháp giải:

1Glu → 2Ag


nAg = 2nglu

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  n Glucozo = 0,02 mol

  => nGlucozo phản ứng = 0,02.0,4 = 0,008 mol

  => nAg = 2nGlucozo = 0,016 mol => m Ag = 1,728 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com