`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

Câu 192805: Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Al, Zn, Na.      

B. Al, Zn, Cr.      

C. Ba, Na, Cu.  

D. Mg, Zn, Cr.

Câu hỏi : 192805
 • Đáp án : A
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. Loại vì Cr không phản ứng với NaOH

  C. Loại vì Cu không phản ứng với NaOH

  D. Loại vì Mg, Cr không phản ứng với NaOH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com