Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu 194081: Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12      

B. 3,36    

C. 2,8         

D. 2,24

Câu hỏi : 194081

Phương pháp giải:

+) Bảo toàn nguyên tố


+) Nhỏ từ từ muối cacbonat vào axit thì ban đầu H+ rất dư nên phản ứng là:


            2H+ + CO32-→CO2 + H2O

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn C : nCaCO3 = nCO2 = 0,1 mol

  => VCO2 = 2,24 lit

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com