`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

By the age of 25, he ______ two famous novels.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195488: By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. wrote    

B. writes 

C.    has written 

D. had written

Câu hỏi : 195488
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động/một thời điểm trong quá khứ.

  Dịch câu: Trước 25 tuổi, anh ấy đã viết được 2 tiểu thuyết nổi tiếng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com