Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Vậy pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?

Câu 196015: Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Vậy pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu hỏi : 196015
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = 6.10-3  mol ; nOH- = 5.10-3 mol

         H+  +   OH- → H2O

  Bđ: 6.10-3   5.10-3       (mol)

  Pư: 5.10-3 ← 5.10-3     (mol)

  Sau: 10-3       0           (mol)

  Mà V dd sau pư = 50 + 50 = 100 ml = 0,1 lít

  => [H+] = 10-3 : 0,1 = 10-2M

  => pH = 2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com