Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Câu 196014: Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

A. 1/3.

B. 3/1.

C. 9/11.

D. 11/9.

Câu hỏi : 196014
 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH của HCl = 5 => [HCl] = 10-5 => nHCl = CM. V1 = 10-5V1      

  pH của NaOH = 9 => pOH = 14 – 9 = 5 => [NaOH]= 10-5 => nNaOH = CM.V2= 10-5.V2

  Vì dd sau phản ứng thu được có pH = 8 > 7 => môi trường bazo => dư OH-

  => pOH = 14 – 8 = 6

  => [NaOH] dư = 10-6

                                H+     +    OH- → H2O

  Ban đầu(mol)     10-5V1      10-5.V2

  Phản ứng (mol) 10-5V1     10-5V1

  Sau pư (mol)      0             10-6(V1+ V2)

  Ta có: nOH- ban đầu = nOH- pư + nOH-

  => 10-5.V2 = 10-5V1 + 10-6(V1+ V2)

  => 10-5.V2 – 10-6V2 = 10-5V1 + 10-6V1

  => 9.10-6V2 = 1,1.10-5V1

   \( =  > \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{{{9.10}^{ - 6}}}}{{1,{{1.10}^{ - 5}}}} = \frac{9}{{11}}\)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com