Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam là

Câu 198991: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam là

A. Phe Hiệp ước giành thắng lợi trong chiến tranh

B. Quốc tế cộng sản được thành lập

C. Nước Pháp giành thắng lợi trong chiến tranh

D. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécxai

Câu hỏi : 198991
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -         Đáp án A: Phe Hiệp ước giành thắng lợi trong chiến tranh là kết quả của sự  tranh giành thuộc địa giữa đế quốc trẻ và đế quốc gia. Thực chất chỉ là từ một thân phận là thuộc địa của đế quốc này trở thành thuộc địa của đế quốc khác. Đối với Việt Nam, sau chiến tranh thế giới thứ nhất vẫn nằm dưới sự đô hộ của thực dân Pháp.

  -         Đáp án B: Quốc tế cộng sản được thành lập (1919) có vai trò quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam:

  + Chính Quốc tế Cộng sản, thông qua những đại diện của mình, cũng như các bộ phận của nó, đã xây dựng Vấn đề Đông Dương trong chương trình nghị sự của các đại hội và các kỳ họp của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Thực sự thì vấn đề đã được bắt đầu với mối quan hệ giữa Manuinxki - Nguyễn Ái Quốc ở Pari (10-1922), rõ nét nhất là từ tháng 6-1923 khi Nguyễn Ái Quốc trực tiếp hoạt động trong Bộ Phương Đông ở Mátxcơva, qua những đề nghị quan trọng của Người với Quốc tế Cộng sản trước và sau Đại hội V của Quốc tế Cộng sản (7-1924), nhằm thiết lập hệ thống liên lạc Mátxcơva - Pari - Đông Dương, phá vỡ sự đơn độc phương Đông..

  + Quốc tế Cộng sản có những đóng góp vô giá trong việc đào tạo thế hệ cán bộ lãnh đạo đầu tiên cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam trước và cả sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  + Quốc tế Cộng sản không chỉ giúp cho những người cộng sản Đông Dương thống nhất các tổ chức cộng sản, mà còn góp phần to lớn trong việc xây dựng đường lối chiến lược, chiến thuật của Đảng ta, đặc biệt thời kỳ 1929-1935.

  + Sự đóng góp của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam còn ở chỗ chính Quốc tế Cộng sản đã tạo ra và điều khiển những mối quan hệ quốc tế có lợi, không chỉ cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn cho các tổ chức quần chúng khác.

  -         Đáp án C: Nước Pháp giành thắng lợi trong chiến tranh thì Việt Nam vẫn nằm dưới sự thống trị của Pháp.

  -         Đáp án D: Các nước thắng trận họp tại Vécxai là sự phân chia quyền lợi (thị trường và thuộc địa) giữa các nước thắng trận, Việt Nam vẫn nằm dưới sự thống trị của Pháp.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com