Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Phòng thi online lớp 6

1. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (KNTT)

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/10/2023

2. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CD)

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 10/10/2023

3. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CTST)

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 11/10/2023

4. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

5. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

6. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

7. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

8. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

9. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

10. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

11. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

12. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

13. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

14. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

15. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

16. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 19/02/2024

17. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 19/02/2024

18. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 19/02/2024

19. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 20/02/2024

20. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 20/02/2024

21. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 20/02/2024

22. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

23. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

24. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

25. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 08/04/2024

26. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 08/04/2024

27. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 08/04/2024

28. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (KNTT) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/04/2024

29. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CTST) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/04/2024

30. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 6 (CD) - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/04/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com