Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm f(x) =? Biết  \(f'(x) = 3{x^2} + 2\sqrt x \) và f(1)=2

Câu 205311: Tìm f(x) =? Biết  \(f'(x) = 3{x^2} + 2\sqrt x \) và f(1)=2

A. \(f(x) = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} - {2 \over 3}\)

B. \( f(x) = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} \)

C. \( f(x) = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} - {1 \over 3}\)

D. \( f(x) = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} + {1 \over 3}\)

Câu hỏi : 205311
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{& \int {\left( {3{x^2} + 2\sqrt x } \right)} dx = \int {3{x^2}dx} + 2\int {{x^{{1 \over 2}}}dx = } {x^3} + 2{{{x^{{3 \over 2}}}} \over {{3 \over 2}}} + C = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} + C = f(x) \cr & f(1) = 1 + {4 \over 3} + C = 2 \Leftrightarrow C = {{ - 1} \over 3} \cr} \)

  Vậy \(f(x) = {x^3} + {4 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} - {1 \over 3}.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com