Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\int {\left( {{e^x} + 1} \right)} dx\)  ta được kết quả là 

Câu 205312: Tính \(\int {\left( {{e^x} + 1} \right)} dx\)  ta được kết quả là 

A. \({e^x} + x + C\)

B. \({e^x} - x + C\)

C. \({1 \over 2}{e^x} + x + C\)

D. \(2{e^x} + x + C\)

Câu hỏi : 205312
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {\left( {{e^x} + 1} \right)} dx = {e^x} + x + C\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com