`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nguyên hàm của hàm số: \(f\left( x \right) = {{3x - 2} \over {1 - x}}\)

Câu 205452: Tính nguyên hàm của hàm số: \(f\left( x \right) = {{3x - 2} \over {1 - x}}\)

A. \(\int {f\left( x \right)} dx =  - 3x + \ln \left| {1 - x} \right| + C\)

B. \(\int {f\left( x \right)} dx =  - 3x - \ln \left| {1 - x} \right| + C\)

C. \(\int {f\left( x \right)} dx =  - 3x + \ln \left| {x - 1} \right| + C\)

D. \(\int {f\left( x \right)} dx = 3x + \ln \left| {1 - x} \right| + C\)

Câu hỏi : 205452
 • Đáp án : B
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{ & \int {f\left( x \right)dx = \int {{{3x - 2} \over {1 - x}}} } dx = \int {{{3x - 3 + 1} \over {1 - x}}dx} = \int { - 3dx + \int {{1 \over {1 - x}}} } dx \cr & = - 3x - \ln \left| {1 - x} \right| + C\,\,\,\left( {C = const} \right) \cr} \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com