`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {{{1 + \cos x} \over {{{\sin }^2}x}}}\) là:

Câu 205941: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {{{1 + \cos x} \over {{{\sin }^2}x}}}\) là:

A. \(R\backslash \left\{ {{\pi  \over 3} + k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

B. \(R\backslash \left\{ {k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

C. R

D. \(R\backslash \left\{ {\pi  + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

Câu hỏi : 205941

Phương pháp giải:

+) \(\sqrt A \) xác định \( \Leftrightarrow A \ge 0\).


+) \(\dfrac{1}{B}\) xác định \( \Leftrightarrow B \ne 0\).

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: 

  \(\eqalign{ & - 1 \le \cos x \le 1 \Rightarrow 1 + \cos x \ge 0\, \cr & {\sin ^2}x \ge 0 \cr} \)

  Do đó hàm số xác định khi và chỉ khi \(\sin x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

  Vậy tập xác định của hàm số là \(R\backslash \left\{ {k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)} \right\}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com