Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nitơ - Photpho

Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 0,3M và HCl 0,3M thì thể tích khí NO (đktc) thu được là

Câu 206921: Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 0,3M và HCl 0,3M thì thể tích khí NO (đktc) thu được là

A. 0,448 lít.

B. 0,336 lít.

C. 0,168 lít.

D. 0,672 lít.

Câu hỏi : 206921

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

         0,03   0,06     0,03

  Ta thấy: 0,06/8 < 0,03/3 < 0,03/2 nên H+ hết, Cu và NO3-

  => nNO = 0,25nH+ = 0,25.0,06 = 0,015 mol

  => VNO = 0,336 lít

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com